บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ   ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทยเยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีและวัตกรรม ซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจในด้านการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การถ่ายทอด รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560