อินโนว่า จับมือ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. สร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสายอากาศและโทรคมนาคม

คุณสมร  ดีเส็ง   กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ รองศาสตราจารย์ ดร.กัปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสถาบันอุดมการศึกษาได้ศึกษาวิจัย และพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสายอากาศ และโทรคมนาคม ณ ห้องประชุม Cloud 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565