มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง กับทางกับบริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ได้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง กับทางกับบริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด โดยได้จัดให้นักศึกษาเข้ารับการอบรม เรื่อง “ปฏิบัติการระบบใยแก้วนำ แสงพื้นฐาน” เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2566